توجه: قابل ذکر است عملیات واریز وجه ساعت 24 هر شب به حساب انتقال می یابد

مبلغ بیش از ریال را به شماره حساب شبای زیر واریز نمایید
  • IR

تعرفه به ازای یک روز نمایش تومان میباشد


لیست تبلیغات
ردیفعنواناز تاریختا تاریخوضعیتعکس
رکوردی برای نمایش یافت نشد
لیست سفارشات من
ردیفتاریخ درخواست کد تحویلشماره سفارشنحوه پرداختنوع سفارشمبلغ پرداختینام فروشگاهموبایل فروشگاهآدرس فروشگاهوضعیت
رکوردی برای نمایش یافت نشد

لیست آدرسها
ردیفنام تحویل گیرندهشماره تلفن تحویل گیرندهشهرخیابانکوچهآدرس
رکوردی برای نمایش یافت نشد
کیف پول
مانده کیف پول: ریال

شارژ کیف پول: ریال